රටත් ජාතියත් ආපදාපන්න අවස්ථාවන්ගෙන් නිදහස් කරගැනීම

රටත් ජාතියත් ආපදාපන්න අවස්ථාවන්ගෙන් නිදහස් කරගැනීම පිළිබඳ සමීපතම ආදර්ශය වනුයේ 1956 දී මහාසංඝ රත්නය විසින් කරන ලද මැදිහත් වීම යි. විවිධ දේශීය හා විදේශීය බලවේගයන් විසින් අඩපණ කරනු ලැබ තිබූ ජාතිකත්වය පිළිබඳ ආකල්පය ඉහළට ඔසවා ජාතික නායකයකු බිහිකරගන්නට තරම් එදා සංඝපිතෲන් වහන්සේලා  දූරදර්ශී වූහ. එතෙක් භික්ෂූන් වහන්සේ ජාතියට නායකත්වය දෙමින් ආ ගමන් මගේ 1956 දී කරන ලද විප්ලවය එතැන් සිට නැවත සිදු කළ යුතු ව පවතින බව ජාතික විද්වද් භික්ෂු සංසදය අවබෝධ කොටගෙන සිටී.

No comments:

Post a Comment