නව දස පනතට සාක්ෂි දිම තුන්වන දිනය - කලාකරුවන්ගේ සහභාගිත්වයෙන්

නුතන දස පනත මහජන අදහස් විමසිම තුන්වන දිනය (කලාකරුවන්), 2019 ජූනි 18 (අඟහරුවා) පෙරවරු 09:30ට  පැපිලියාන සුනේත්‍රා මහාදේවී පරිවෙන් ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වුණි.කලාකරුවන්ගේ සම්පූර්ණ අදහස් දැක්වීම් සඳහා පහත වීඩියෝව බලන්න.


No comments:

Post a Comment