සාක්ෂි ලබාදීම්

දෙවැනි ජනතා හමුව - ජූනි 11

සරත් වීරසේකරමොහාන් සමරනායකවසන්ත බණ්ඩාර
පළමු ජනතා හමුව - ජූනි 04

කුලතුංග රාජපක්ශ මහතා


රවී ලියනගේ මහතාඅරුණ බණ්ඩාර මහතා


සමන්ත කුමාරසිංහ මහතාආරියශීල වික්‍රමනායක මහතා


No comments:

Post a Comment